万事俱休


万事俱休

万事俱休

wàn shì jù xiū一切事情都罢休。

辞海在线

掩面

掩面

yǎn miàn1.遮住面孔。羞惭貌。 2.遮住面孔。悲不忍见貌;哭泣貌。 3.盖在尸体面部的白色的布或绢。 4.犹封皮。

掩面失色

掩面失色

yǎn miàn shī sè遮着脸面,变了颜色。形容惊慌害怕。

掩面而泣

掩面而泣

yǎn miàn ér qì用两手掩着脸哭泣。

掩食

掩食

yǎn shí1.遮盖之使发生亏蚀现象。

掩饰

掩饰

yǎn shì饰:修饰。遮盖修饰使人看不出真相:掩饰错误|刘备将闻言失箸缘故,轻轻掩饰过了。

掩骼

掩骼

yǎn gé1.掩埋暴露的尸骨。

掩骼埋窆

掩骼埋窆

yǎn gé mái biǎn指收葬暴露于野的尸骨。为古代的恤民之政。同“掩骼埋胔”。

掩骼埋胔

掩骼埋胔

yǎn gé mái zì指收葬暴露于野的尸骨。为古代的恤民之政。

掩鼻

掩鼻

yǎn bí1.捂住鼻子。表示对肮脏﹑发臭之物的厌恶。 2.遮掩口鼻低声说话。表示谨慎小心。 3.《韩非子.内储说下》:"魏王遗荆王美人,荆王甚悦之。夫人郑袖知王悦爱之也……因为(谓)新人曰:'王甚悦爱子,然恶子之鼻。子见王,常掩鼻,则王长幸子矣。'于是新人从之。每见王,常掩鼻。王谓夫人曰:'新人见寡人常掩鼻,何也?'对曰:'不知也。'王强问之,对曰:'顷尝言恶闻王臭。'王怒曰:'劓之。'"《战国策.楚策四》亦载此事。后以"掩鼻"为女子进谗离间之典。

掩鼻偷香

掩鼻偷香

yǎn bí tōu xiāng捂住鼻子去偷点燃的香。比喻自己欺骗自己。
上一辞海 下一辞海

辞海


辞海头条
关于头条辞海
关于头条辞海(www.01-123.com):辞海在线查询,辞海大全_新华字典_词海大全_在线查字典